top of page
e03587ef-e382-4344-b1be-2da2bfadd520 header lip liner.png

ALGEMENE
VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Jaylee Cosmetics

E-mail: info@jayleecosmetics.nl
Website: www.jayleecosmetics.nl


 

Definities

1.   Jaylee Cosmetics: Jaylee Cosmetics, gevestigd te Wormerveer onder KvK nr. 34271884.

2.   Klant: degene met wie Jaylee Cosmetics een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Jaylee Cosmetics en klant samen.

4.   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Jaylee Cosmetics.

2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 - Gevolgen niet tijdig betalen

1.   Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Jaylee Cosmetics gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.   Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Jaylee Cosmetics. 

3.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.   Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Jaylee Cosmetics zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Jaylee Cosmetics op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Jaylee Cosmetics, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Jaylee Cosmetics te betalen. 


Artikel 3 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 4 - Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Jaylee Cosmetics te verrekenen met een vordering op Jaylee Cosmetics. 

Artikel 5 - Vrijwaring

De klant vrijwaart Jaylee Cosmetics tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Jaylee Cosmetics geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 6 - Klachten

1.   De klant dient een door Jaylee Cosmetics geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele      tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Jaylee Cosmetics daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3.   Consumenten dienen Jaylee Cosmetics uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.   De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Jaylee Cosmetics in staat is hierop adequaat te reageren. 

5.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Jaylee Cosmetics gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 7 - Ingebrekestelling

1.   De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Jaylee Cosmetics.

2.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Jaylee Cosmetics ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Artikel 8 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Jaylee Cosmetics een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Jaylee Cosmetics verschuldigd zijn. 

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid Jaylee Cosmetics

1.   Jaylee Cosmetics is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.   Indien Jaylee Cosmetics aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.   Jaylee Cosmetics is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.   Indien Jaylee Cosmetics aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 10 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Jaylee Cosmetics vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Artikel 11 - Recht op ontbinding

1.   De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Jaylee Cosmetics toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Jaylee Cosmetics niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Jaylee Cosmetics in verzuim is. 

3.   Jaylee Cosmetics heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Jaylee Cosmetics kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 

Artikel 12 - Overmacht

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Jaylee Cosmetics in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Jaylee Cosmetics kan worden toegerekend in een van de wil van Jaylee Cosmetics onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Jaylee Cosmetics kan worden verlangd. 

2.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.   Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Jaylee Cosmetics 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Jaylee Cosmetics er weer aan kan voldoen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.   Jaylee Cosmetics is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 

Artikel 13 - Wijziging van de overeenkomst 

1.   Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

2.   Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Artikel 14 - Wijziging algemene voorwaarden

1.   Jaylee Cosmetics is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal Jaylee Cosmetics zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.   Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Artikel 15 - Overgang van rechten

1.   Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Jaylee Cosmetics. 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 


Artikel 16 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Jaylee Cosmetics bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Jaylee Cosmetics is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 01 juli 2023.

bottom of page